Strona główna » Wiedza » Encyklopedia » Alternatywne rozwiązywanie sporów

Alternatywne rozwiązywanie sporów

07.08.12

Do alternatywnych technik rozwiązywania sporów, należy zaliczyć stosowanie mediacji, ugodę albo arbitraż.

articleImage: Alternatywne rozwiązywanie sporów fot. Thinkstock

MEDIACJA - zgodnie z art. 1831 § 2 polskiego kodeksu postępowania cywilnego, mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania sądowego, a za zgodą stron także w toku sprawy;

UGODA - sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być również uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę;

ARBITRAŻ - jest  najczęściej stosowaną w praktyce metodą alternatywnego rozstrzygania sporów.  Prowadzony jest na podstawie klauzuli arbitrażowej (tzw. zapis na sąd polubowny). Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty (art. 1157 k.p.c.). Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (art. 1161 § 1 k.p.c.).
Precyzyjne ustalenie możliwości zastosowania alternatywnych metod rozstrzygania sporów w konkretnym wypadku wymaga uważnego przeanalizowania konkretnego stanu faktycznego w świetle norm prawa polskiego.

Źródło: KPC

Katarzyna Żaczkiewicz 07.08.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE