Strona główna » Wiadomości » Publicystyka » Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

11.05.17

Postępowanie ugodowe w unijnym prawie konkurencji ma wiele niewątpliwych zalet. Ale jest też do niego szereg zastrzeżeń. Na pełne wyjaśnienie np. wciąż zasługuje kwestia równego traktowania uczestników kartelu w sprawach hybrydowych  - pisze Marzena Radziun z Uniwersytetu Szczecińskiego.

articleImage: Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości fot. Thinkstock

Marzena Radziun
Postępowanie ugodowe w prawie konkurencji
Unii Europejskiej

Artykuł pochodzi z miesięcznika Europejski Przegląd Sądowy 4/2017>>

Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych problemów postępowania ugodowego (ang. settlement procedure) w unijnym prawie konkurencji. Pierwszym z nich są prawa proceduralne przysługujące przedsiębiorstwom w postępowaniu ugodowym, natomiast drugim – problematyka spraw hybrydowych, czyli takich, w których Komisja Europejska (dalej jako Komisja) prowadzi jednocześnie postępowanie standardowe i ugodowe w tej samej sprawie kartelowej. Jak zostanie wykazane, pomimo niewątpliwych zalet postępowania ugodowego, szereg zastrzeżeń może zostać zgłoszonych w odniesieniu do powyższych zagadnień. Wydaje się, że prawa proceduralne przysłu-gujące stronom postępowania ugodowego nie są zagwarantowane w wystarczającym stopniu. Po-nadto, po tegorocznym wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawie Timab na pełne wyjaśnienie wciąż zasługuje kwestia równego traktowania uczestników kartelu w sprawach hybrydowych.

1. Wprowadzenie
Postępowania w sprawach kartelowych charakteryzują się tym, że są złożone i często przeciągają się w czasie. Jak każdy organ antymonopolowy Komisja, egzekwując unijne prawo konkurencji, dysponuje ograniczonymi zasobami finansowymi i kadrowymi, co sprawia, że w danym czasie może prowadzić postępowanie tylko w ograniczonej liczbie spraw . Aby zaradzić temu problemowi, Komisja przyjęła 30.06.2008 r., po konsultacji publicznej, pakiet ustawodawczy (ang. settlements package) wprowadzający nowy rodzaj postępowania ugodowego w sprawach kartelowych. Powyższy pakiet zawiera rozporządzenie Komisji nr 622/2008 z 20.06. 2008 r. zmieniające rozporządzenie nr 777/2004 w zakresie przeprowadzania postępowań ugodowych w sprawach kartelowych oraz obwieszczenie Komisji w sprawie prowadzenia postępowań ugodowych w związku z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 6.12.2002 r. w sprawach kartelowych . Istotą postępowania ugodowego jest to, że na pewnym jego etapie przedsiębiorstwo, któremu zarzuca się udział w kartelu, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez Komisję, przyznaje się do tego deliktu i godzi się ponieść za to odpowiedzialność. W zamian Komisja obniża o 10% karę grzywny, która zostałaby na nie nałożona w zwyczajnym postępowaniu .
W odniesieniu do postępowania ugodowego w literaturze bardzo często pojawia się określenie win-win, które ma uwyraźnić obustronne korzyści jego uczestników . Postępowanie ugodowe niewątpliwie posiada bowiem istotne zalety z punktu widzenia zarówno organu ochrony konkurencji, jak i przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest znaczne skrócenie postępowania antymonopolowego. Bez decyzji ugodowej sprawa może się toczyć nawet o kilka lat dłużej niż zwykle, ponieważ organ ochrony konkurencji musi przeprowadzić pełne postępowanie antymonopolowe. Co więcej, zważywszy na możliwość zaskarżenia decyzji Komisji do Sądu UE (d. Sąd Pierwszej Instancji, dalej jako Sąd), czas ten może się jeszcze bardziej wydłużyć, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla organu ochrony konkurencji . Z kolei przedsiębiorstwo zyskuje możliwość dowiedzenia się we wczesnym stadium sprawy o zastrzeżeniach Komisji i zgromadzonym przez nią materiale dowodowym. Pozwala mu to na szybsze ustosunkowanie się do nich poprzez odpowiednią argumentację. Inną korzyścią wynikającą z postępowania ugodowego dla przedsiębiorstwa jest również fakt, że na długo przed wydaniem ostatecznej decyzji Komisji może ono powziąć informacje dotyczące zakresu kary pieniężnej, którą Komisja zamierza nałożyć na strony. Wskazuje się też, że osiągnięcie ugody z Komisją przyczynia się do ograniczenia uszczerbku na reputacji przedsiębiorstwa, ze względu na szybsze i sprawniejsze załatwienie sprawy . Jednak postępowanie ugodowe obarczone jest też pewnymi wadami. Dotyczą one ograniczenia praw proceduralnych przedsiębiorstw będących stronami w tym postępowaniu, ograniczonej roli sądów oraz pomniejszenia efektu odstraszania wywołanego przez decyzje ugodowe dla potencjalnych naruszeń w przyszłości . Istotna obawa dotyczy także równego traktowania przedsiębiorstw, które zdecydowały się wycofać z postępowania ugodowego i zakończyć sprawę w zwyczajnym postępowaniu (tzw. sprawy hybrydowe).

Przejdź do strony artykułu: « »
11.05.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Europejski Przegląd Sądowy
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE